พอดีงานนี้เขียนด้วย R markdown แล้วพบว่า publish บน RPubs จะ work กว่า

part1: Immortal time bias

part2: Time dependent covariate analysis

Advertisements